معرفی معاون

 

مهندس ریحانه السادات تهامی نسب

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمان

 

معرفی زیر مجموعه ها

مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری
مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز
اداره کمیسیون های ماده صد